Nokian kaupunki

Ilmoitustaulu

Kuntalain 64 § mukaiset viranomaisilmoitukset tulee ilmoittaa sähköisesti: ilmoitustaulu@nokiankaupunki.fi

Nokian kaupungin viralliset ilmoitusvälineet:

Kaupungin ilmoitustaulu

Nokian kaupungin virallinen ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon sisääntuloaulassa (Harjukatu 23). Kuulutukset ovat julkipanoajan nähtävänä sekä ilmoitustaululla että kotisivuilla.

Kaupungin kotisivut Internetissä, www.nokiankaupunki.fi

Nokian Uutiset

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 23.3.2009 § 44 päättänyt kaupungin ilmoitusten tiedoksi saattamisesta seuraavaa: Kh: Kv päättää hyväksyä kaupungin ilmoitus­ten julkaisemises­sa noudatettavaksi seuraavaa menettelyä:

1. Asioista, joista laki edellyttää kuu­lutet­tavan sillä tavalla kuin kunnal­liset il­moitukset kunnassa julkais­taan, ilmoituk­set julkaistaan ilmoi­tustaulun (Harjukatu 23) ja kaupungin internetissä olevien kotisivujen lisäk­si seuraavassa lehdessä: Nokian Uutiset. Valtuusto päättää hyväksyä Nokian Uutisten tekemän tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimpana, edellä esittelyosassa mainitut vertailuperusteet huomioon ottaen.

2. Virkojen ja työsuhteiden hakuilmoi­tukset sekä kaupun­gin palvelukseen ottamista kos­kevat ilmoitukset jul­kaistaan sisäisen hakumenettelyn, ilmoitustaulun ja internetin sekä työvoimahallinnon palvelujärjestelmän (www.mol.fi) lisäksi hallintokunnan määrärahojensa puitteissa päät­tämällä tavalla, ottaen huomioon työ­markkina-alueen laajuus ja hakijoiden saata­vuus suhteessa haet­tavana olevaan virkaan tai toimeen sekä muut tehok­kuus-, taloudellisuus- ja tarkoituk­senmukaisuus­vaati­mukset.

3. Kuntayhtymien viranomaisten pöytä­kirjo­ja ja päätöksiä koskevat ilmoi­tukset jul­kaistaan ilmoitustaululla ja internetissä. Erityi­sestä syystä hallintokeskus voi päättää, että ilmoitus julkaistaan muullakin tavalla.

4. Ilmoituslehdessä voidaan julkaista ilmoi­tuksesta lyhen­nelmä, jolloin on mainitta­va, missä täydellinen ilmoi­tus on nähtävä­nä.

Kaupungin ilmoitus voidaan julkaista yhdistettynä jonkin muun kunnan / kuntien ilmoituksen kans­sa.

5. Kaupungin ilmoitustaululla julkipan­tavaksi saapuvia valtion ym. viran­omaisten kuulu­tuksia ja yksityisten ilmoituksia ei ilman nimenomaista määräystä julkaista kaupungin kustan­nuksella ilmoituslehdessä.

6. Kaupunginhallituksella on oikeus an­taa hallintokunnille ilmoitusmenette­lyyn liit­tyviä lisäohjeita.

7. Edellä olevaa ei noudateta siltä osin kuin tätä päätöstä ylemmän asteisessa määräyk­sessä on toisin säädetty tai määrätty.