Nokian kaupunki

Perusopetus

 
Suomessa perusopetus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut kymmenen vuotta.
 
Kunta on velvollinen järjestämään alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Perusopetuksen tavoitteet, oppiaineet ja tuntijako on määritelty perusopetuslaissa ja –asetuksessa.
 
Nokian kaupungin perusopetuksen arvoista keskeisimmät ovat hyvä ja terve itsetunto, vastuullisuus ja turvallisuus.
 
Nokian kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Lähikoulu osoitetaan oppilaalle, kun oppilas otetaan prusopetukseen. Oppilaan lähikoulun määräytymisessä otetaan huomioon koulumatkan turvallisuus ja pituus. Tavoitteena on saada kouluihin suunnilleen oppilasmäärältään samanlaisia ryhmiä.
 
Nokialla alakouluissa koko kaupunkia koskeva painotus on Kankaantaan koulussa toimiva musiikkiluokka. Musiikkiluokkatoiminta alkaa 3 luokalla ja musiikkiluokalle voivat hakea oppilaat kaikista kouluista. Oppilaat musiikkiluokalle valitaan testien perusteella. Yläkoulussa musiikkiluokka jatkaa Nokianvirran koulussa.

Emäkosken koulussa toimii viestintäpainotteinen luokka, joka antaa valmiuksia monipuolisen viestinnän ymmärtämiseen ja tuottamiseen nykyteknologian avulla. Hakuaika luokalle ilmoitetaan vuosittain 6. luokan oppilaille laaditussa oppaassa.

Nokian kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 https://peda.net/nokia/ops